Advisering

Advies en bemiddeling.

Beoordeling van bodemonderzoek

Onderzoeksresultaten van bodem en grondwater zijn vaak niet zo hard als in eerste instantie wordt gedacht, zeker bij de wat oudere onderzoeken. Vaak ook blijken de onderzoeksresultaten voor verschillende uitleg vatbaar. Op basis van onze langjarige ervaring zijn wij in staat een onderzoeksrapport grondig te analyseren en plaatsen het verontreinigingsprobleem voor u in het hedendaagse perspectief. Afhankelijk hiervan worden zo nodig aanbevelingen gedaan voor verder bodemonderzoek.

Advies bij bodemsanering

De aanleiding om tot sanering van een geval van bodemverontreiniging over te gaan kan verschillend zijn. Soms omdat een verontreiniging onacceptabele risico’s met zich meebrengt. Meestal echter vindt een bodemsanering plaats als onderdeel van een gewenste ruimtelijke ontwikkeling of een project. Ook vinden saneringen plaats voortvloeiende uit de zorgplicht van de Wet bodembescherming.

Op basis van bestudering van de onderzoeksrapporten en plannen dragen wij oplossingsrichtingen aan. Dit kan vanuit de verontreinigingssituatie bezien (wat is er mogelijk) dan wel vanuit een bestaand inrichtingsplan (wat is er nodig/wenselijk). De verschillende oplossingen worden overzichtelijk weergegeven inclusief een inschatting van de eventuele risico’s in de uitvoeringsfase alsmede invulling van de financiële consequenties van elke variant.

Overigens betekent saneren niet altijd afgraven c.q. verwijderen van de bodemverontreiniging. Ook het afdekken (na eventueel gedeeltelijke afgraving) van een verontreiniging met bijvoorbeeld een asfalt- of betonverharding of een gebouw kan een saneringsmaatregel zijn. Saneren kan in dit verband dan ook worden gedefinieerd als ‘het nemen van maatregelen ter voorkoming van blootstelling aan of verspreiding van bodemverontreiniging’.

Saneringsplan en BUS-melding

Nadat een keuze is gemaakt uit de mogelijke saneringsvarianten wordt deze verder uitgewerkt in de vorm van een saneringsplan of BUS-melding.

Een saneringsplan verdient de voorkeur in situaties dat er maatwerk is vereist en de (standaard) saneringsvarianten zoals die worden geboden onder het Besluit en de Regeling Uniforme Saneringen (BUS-respectievelijk RUS) minder geschikt zijn. Daar staat tegenover dat het opstellen van een saneringsplan bewerkelijker (en dus duurder) is en de behandeltermijn van (maximaal) 15 weken aanzienlijk langer is dan bij een BUS-melding.

Een BUS-melding wordt veelal toegepast in situaties met een overzichtelijke verontreiniging waarbij uit een aantal standaard saneringsvarianten kan worden gekozen. De behandel termijn voor een BUS-melding bedraagt 5 weken. Een bijzondere categorie is de BUS-melding voor ’tijdelijk uitplaatsen’ waarbij onder bepaalde voorwaarden al na 1 week kan worden gestart met het werk.

EnviroPlan adviseert u bij de keuze voor een saneringsplan of BUS-melding, stelt deze op en dient deze voor u in bij het bevoegd gezag.

Grondstroomadviezen

Door de toename van ondergronds bouwen ontstaat bij veel bouwprojecten maar ook civieltechnische projecten, een overschot aan grond. Hiervoor dient een passende bestemming te worden gevonden die over het algemeen wordt bepaald door de milieuhygiënische kwaliteit. EnviroPlan gaat de afzetmogelijkheden van overtollige grond na op basis van gebiedsspecifiek en/of generiek beleid (Besluit en Regeling bodemkwaliteit) en brengt advies uit ten aanzien van eventueel uit te voeren partijkeuringen. Het heeft overigens de voorkeur om dit reeds vóór aanvang van het grondwerk te laten bekijken omdat door gescheiden ontgraving van verschillende kwaliteiten grond wellicht kan worden bespaard op de afzetkosten.

Naast advies en bemiddeling bij de afzet van (verontreinigde) grond kunt u bij EnviroPlan ook terecht voor advies inzake onderzoek en afzet van (verontreinigde) bouwstoffen.

Veiligheidskundige advisering en begeleiding

De veiligheidsmaatregelen die moeten worden getroffen rondom het werken in verontreinigde bodem zijn beschreven in CROW-publicatie 132: Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater. In de loop der jaren is door ons veel ervaring opgedaan in het opstellen van VGM-projectplannen, ook als deelplan, voor bodemsaneringsprojecten.  Op basis van de verontreinigingsgegevens worden de van toepassing zijnde veiligheidsklassen bepaald en de veiligheidsmaatregelen uitgewerkt. Het plan wordt ter toetsing aan een veiligheidskundige voorgelegd. Indien gewenst organiseren wij ook de startinstructie.