Uitvoering

Uitvoering van bodemsaneringen.

Certificering en erkenning

EnviroPlan is door Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Bodem+, erkend voor “Uitvoering van bodemsaneringen” als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder k van de Regeling bodemkwaliteit. Het kwaliteitssysteem van EnviroPlan is hiervoor gecertificeerd op basis van VCA** en BRL SIKB 7000 en tevens getoetst aan de vereisten van NEN-EN-ISO 9001:2008.

Vanaf 12 februari 2016 is EnviroPlan ook erkend voor het uitvoeren van milieukundige begeleiding op bodemsaneringsprojecten volgens BRL SIKB 6000, protocol 6001 (landbodemsanering met conventionele saneringsmethoden en nazorg). Hierdoor kan EnviroPlan nu ook de milieukundige processturing bij de eigen saneringsprojecten verzorgen wat voor de opdrachtgever vaak tot een kostenvoordeel leidt. Op projecten waar EnviroPlan niet zelf de uitvoering onder BRL SIKB 7000 in handen heeft, verzorgen wij zowel de milieukundige processturing als de milieukundige verificatie.

Uitvoering van bodemsanering

Door EnviroPlan is in de loop der jaren ruime ervaring opgedaan met de sanering van een grote diversiteit aan verontreinigingen waaronder zware metalen, PAK, asbest, olie en aromatische koolwaterstoffen in zowel landelijk als stedelijk gebied. Daarnaast wordt met regelmaat een beroep gedaan op de saneringservaring van EnviroPlan als zich  een calamiteit heeft voorgedaan waarbij een bodemverontreiniging is of dreigt te ontstaan en adequaat ingrijpen vereist is.

EnviroPlan neemt bodemsaneringsprojecten zelfstandig aan dan wel in samenwerking met civieltechnisch aannemers. Dit heeft als voordeel dat civieltechnisch aannemers het eigen materieel op een saneringsproject kunnen inzetten – uiteraard mits dit voldoet aan de ARBO-eisen – terwijl zij niet zelf gecertificeerd en erkend hoeven te zijn voor uitvoering van bodemsaneringen.

Calamiteitenservice bodemverontreiniging

Regelmatig wordt de hulp van EnviroPlan ingeroepen als zich een calamiteit heeft voorgedaan waarbij een bodemverontreiniging is opgetreden of dreigt op te treden. De Wet stelt dat in een dergelijke situatie direct maatregelen moeten worden getroffen om de ‘verontreiniging of aantasting zoveel mogelijk ongedaan te maken’. Na ontvangst van een melding komen wij direct in actie. EnviroPlan neemt de organisatie op zich, regelt de veiligheid en legt contact met het bevoegd gezag voor zover dit nog niet is gebeurt.

Wilt u een calamiteit melden? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om via ons contactformulier vanuit het veld direct de locatie aan ons door te sturen. Bellen mag natuurlijk ook!